คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์ที่เป็นประโยชน์: คำศัพท์ก่อสร้างทั่วไปและรายการเทียบเท่าภาษาไทย
รากฐานและพื้น
รากฐาน / râak-tăan ·  foundation ; footing ; basis ; bedrock ; groundwork ; base
เสาเข็ม / săo kĕm ·  foundation pile
ลงราก / long-râak ·  lay the foundation
คอนกรีต / kon-grèet ·  concrete
เทคอนกรีต / tây kon-grèet ·  cement ; sand ; stone and water to make floor ; bond
คอนกรีตอัดแรง / kon-grèet àt raeng ·  reinforced concrete
เหล็กเส้น / lèk sên ·  steel rod ; iron wire ; steel bar
ความหนาบาง / kwaam năa baang ·  thickness
ความลึก / kwaam léuk ·  depth ; deepness ; lowness
ขนาด / kà-nàat ·  size ; magnitude ; dimension ; proportion ; measure ; calibre
ผนัง
ถือปูน / tĕu bpoon ·  mortar ; be bound with cement ; do cement work ; plaster
สดมภ์ / sà-dom ·  column ; post ; pillar
อิฐ / ìt ·  brick
ก่ออิฐ / gòr ìt ·  brick ; lay bricks
ดินเผา / din păo ·  baked clay ; hardened clay
คอนกรีต / kon-grèet ·  concrete
เดียว / dieow ·  only ; sole ; one only ; single
ฝาแฝด / făa fàet ·  twin ; double
ช่อง / chông ·  hole ; cavity
ไอแดด / ai dàet ·  heat of sunlight
เคเบิล / kây-bern ·  cable ; electric wire
ภายใน / paai nai ·  inside ; interior ; internal
ทา / taa ·  paint ; coat
นอก / nôk ·  outside ; outdoor ; external ; outward
ภายใน / paai nai ·  inside ; interior ; internal
หน้าต่างและประตู
หน้าต่าง /nâa dtàang ·  window
ข้างกบ / kâang gòp ·  window frame ; door frame
บานกบ /baan gòp ·  window frame ; door frame
วงกบ /wong-gòp ·  window frame ; door frame
บานหน้าต่าง / baan nâa dtàang ·  window panel ; window leaf
กระจก / grà-jòk ·  pane of glass ; sheet glass ; plate of glass
ความหนาบาง /kwaam năa baang ·  thickness
สี / sĕe ·  color ; colour ; cast ; hue ; shade ; tinge ; tint
มุ้งลวด / móong lûat ·  mosquito wire screen
อลูมิเนียม / à-loo-mí-niam ·  aluminium ; stainless steel ; aluminum
อย่างดี / yàang dee ·  well ; properly ; nicely ; good quality ; decent ; satisfactory
กุญแจ / goon-jàe ·  key ; lock ; latchkey
เพดาน
เพดาน / pây-daan ·  ceiling
ปลาสเตอร์ / bplàat-dter ·  plaster
โบก / bòhk ·  apply (plaster or cement) ; plaster ; whitewash
พอก / pôk ·  cover ; plaster ; apply ; daub
ปูนปลาสเตอร์ / bpoon bplàat-dter ·  plaster
เพะ / pé ·  exactly ; precisely ; plaster ; fill ; make up for
ฉาบปูน / chàap bpoon ·  white-wash ; plaster
หลังคา / lăng kaa ·  roof ; rooftop
ระแนง / rá-naeng ·  lath ; battens ; roof batten ; sift
จั่ว / jùa ·  gable ; triangular end of a roof
ท่อระบายอากาศ / tôr rá-baai aa-gàat ·  air-vent-pipe
ร่มรื่น / rôm rêun ·  be shady ; be cool and pleasant
ยอดจำหน่าย / yôt jam-nàai ·  circulation
ความร้อน / kwaam rón ·  heat ; hotness
กระเบื้อง / grà-bêuang ·  tile ; roofing
กระเบื้องเคลือบ / grà-bêuang klêuap ·  glazed tile ; painted pottery ; enameled tile
กระเบื้องมุงหลังคา / grà-bêuang moong lăng kaa ·  roof-tile ; roofing tile
กระเบื้องลอน / grà-bêuang lon ·  carved tile ; carved roofing
ไฟฟ้า
สายดิน / săai din ·  ground connection ; ground line ; earth wire ; ground wire
สายไฟ / săai fai ·  cable ; electric wire ; wire
สาม / săam ·  three
แอมแปร์ / aem-bpàe ·  ampere
แสงไฟ / săeng fai ·  electric light ; light run by electricity ; light
เสาไฟฟ้า / săo fai fáa ·  electricity post
ปลั๊กตัวเมีย / bplák dtua mia ·  plug socket
ปริมาณ / bprì-maan ·  quantity ; amount ; number
แฝงเร้น / făeng rén ·  be hidden ; be concealed ; be invisible ; latent ; hidden
ห้องน้ำ
เครื่องทำน้ำร้อน / krêuang tam nám-rón ·  water heater
พลังงานแสงอาทิตย์ / plang ngaan săeng aa-tít ·  solar energy
ท่อน้ำ / tôr náam ·  water pipe
ดามพ์ / daam ·  copper
ท่อพลาสติก / tôr plâat-dtìk ·  plastic tube
น้ำร้อน / náam rón ·  hot water
น้ำเย็น / náam yen ·  cold water
ห้องน้ำ / hông náam ·  toilet ; bathroom ; wash room
ที่อาบน้ำ / têe-àap-nám ·  bathroom ; bathing-place ; bath-tub

ไม่มีใครรู้เรื่องหน้าต่างดีกว่าเรา.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*